• slide1

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Süleyman ERDOĞAN / TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ

İletişim: 444 07 11 / Dahili:

 temizlikisleri@kas.bel.tr   

 

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

Amaç

MADDE 1–(1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma  usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu Yönerge, Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu Yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesi  ve  01.10.2019 tarih ve 83 sayılı idari yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a) Başkan: Kaş Belediye Başkanı,

b) Belediye: Kaş Belediye Başkanlığını,

c) Meclis:  Kaş Belediye  Meclisini,

ç) Encümen: 5393 sayılı Kanun Çerçevesinde Teşkil olunan Kaş Belediyesi Encümenini,

d) Müdür: Temizlik İşleri Müdürünü,

e) Müdürlük: Temizlik İşleri Müdürlüğünü,

f) Personel: Müdürlüğe bağlı olarak çalışanlarının tümünü

ifade eder.

Çalışma ilkeleri

MADDE 5-(1) Kaş Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde  şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda  yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

ç) Hesap verebilirlik,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmetlerde eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde sürdürülebilirlik,

g) Belediye hizmetlerinin görülmesinde birimler arası koordinasyon temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

KADRO, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Kadro

MADDE-6-(1) Temizlik İşleri Müdürlüğü bir müdür ile yürürlükteki norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.  

Görev ve yetkiler

MADDE 7-(1) Belediye Başkanlığının amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde;

a) Belediyenin kentsel temizlik işlerinin plan ve programlanmasını yapmak,

b) Belediye sınırları içinde yer alan meydan, bulvar, cadde, sokak ve plajların işçi personel ve süpürme araçları çalıştırılmak suretiyle süpürülerek temizlenmesi,

c) Belediye sınırları içinde üretilen evsel nitelikli katı atıkların program doğrultusunda düzenli olarak toplatılması ve depo alanına, transfer istasyonları veya bertaraf alanlarına naklinin  yapılması,

ç) Belediye sınırlarında kurulan tüm pazaryerleri atıklarının, pazarın kalkmasına müteakip düzenli şekilde toplanması ve bu alanların yıkanarak temizliğinin sağlanması,

d) Çöp toplama işleminde kullanılan konteynerlerin temini, bakım ve onarımının yapılması,

e) Çöp konteynırlarının, konteyner yıkama aracı ile yıkanması ve dezenfekte edilmesi,

f) Çöp konteynırlarının trafiği aksatmaması ve yerlerinin sabit olması için konteyner ceplerinin yapılması,

g) Temizlik hizmetlerinin sağlanması anlamında dış kaynak kullanılması söz konusu olduğunda, yukarıda yer alan hizmetlerin yerine getirilmesinin denetlenmesi,

ğ) Belediye sınırları içinde bulunan bina ve imarlı arsa sahiplerinin gerektiği kadar çöp toplama kapları koymalarını ve bunların kontrol altında tutulması,

h) Çevre ve temizlik konusunda gelen her türlü yazılı ve sözlü şikayet ve taleplerin  değerlendirilmesi; sorunlara çözüm bulunması,

i) Çevre ve görüntü kirliliği yaratan, boş alanlara gelişi güzel atılan moloz, cüruf, hafriyat atığı, eski ev eşyaları ile yazlıklardaki bahçe atıkları toplanması; döküm alanlarına naklinin sağlanması,

j) Temizlik hizmetinde kullanılacak araç parkının kullanılır durumda tutulması,

k) Çöp toplama ve genel temizlik işinde kullanılan tüm araç-gereç ve ekipmanın temiz ve bakımlı olmasının sağlanması,

l)Dere yataklarında ve sulak alanlarda sinek ve sivrisinek üremesini engellemek için kireçleme ve ilaçlama yapılması,

m) Ambalaj atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması için hazırlanan Katı Atık Yönetim Planının uygulanması,

n) Ambalaj atıklarının toplanması çalışmasının ilçe geneline yayılması için tanıtım, bilgilendirme ve eğitim çalışmalarında gerekli program ve organizasyonun sağlanması,

o) Atık pillerin evsel nitelikli atıklara karışmadan toplanmasının sağlanması,

ö) Evsel ve endüstriyel atık yağların düzenli olarak toplatılması,

m) Kaçak olarak katı atık atan, çevreyi kirleten kişi ve kuruluşları tespit edilmesi ve Kabahatler Kanununa göre işlem yapılmasının sağlanması,

n) Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda çöp evlerin temizlik işlemlerinin Zabıta Memurları ve gerekiyorsa mahkeme kararı çerçevesinde emniyet kuvvetleri refakatinde gerçekleştirilmesinin sağlanması,

o) Kurban Bayramı hazırlıkları aşamasında ve sonrasında meydana gelebilecek bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı, kurban satış ve kesim yerlerinin dezenfekte edilmesi,

ö) Halkın çevre Temizliği bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunulması,

p) Başkan ve bağlı olunan başkan yardımcısı tarafından verilecek görevlerin yerine getirilmesi.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8-(1) Temizlik işleri Müdürü 7’nci maddede belirtilen görevleri yapmak ve yaptırmak ile yetkili ve sorumludur.

Müdürlük hizmet birimleri

MADDE 9- (1) Müdürlük bünyesinde ana hizmet konuları itibariyle aşağıdaki birimler görev yapar:

a) Temizlik İşleri Birimi,

b) Çevre Koruma ve Kontrol Birimi.

Temizlik İşleri Biriminin Görevleri

MADDE 10-(1) Temizlik İşleri Birimi, aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur:

a) Belediyenin kentsel temizlik işlerinin plan ve programlanmasının sağlanması,

b) Belediye sınırları içinde yer alan meydan, bulvar, cadde, sokak ve plajların işçi personel ve süpürme araçları çalıştırılmak suretiyle süpürülerek temizlenmesi,

c) Belediye sınırları içinde üretilen evsel nitelikli katı atıkların program doğrultusunda düzenli olarak toplatılması ve depo alanına, transfer istasyonları veya bertaraf alanlarına naklinin  yapılması,

ç) Belediye sınırlarında kurulan tüm pazaryerleri atıklarının, pazarın kalkmasına müteakip düzenli şekilde toplanması ve bu alanların yıkanarak temizliğinin sağlanması,

d) Çöp toplama işleminde kullanılan konteynerlerin temini, bakım ve onarımının yapılması,

e) Çöp konteynerlerinin, konteyner yıkama aracı ile yıkanması ve dezenfekte edilmesi,

f) Çöp konteynırlarının trafiği aksatmaması ve yerlerinin sabit olması için konteynır ceplerinin yapılması,

g) Temizlik hizmetlerinin sağlanması anlamında dış kaynak kullanılması söz konusu olduğunda, yukarıda yer alan hizmetlerin yerine getirilmesinin denetlenmesi,

ğ) Belediye sınırları içinde bulunan bina ve imarlı arsa sahiplerinin gerektiği kadar çöp toplama kapları koymalarını ve bunların kontrol altında tutulması,

h) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Çevre Koruma ve Kontrol Biriminin Görevleri

MADDE 11-(1) Çevre koruma ve kontrol birimi, aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur:

a) Çevre ve temizlik konusunda gelen her türlü yazılı ve sözlü şikayet ve taleplerin  değerlendirilmesi; sorunlara çözüm bulunması,

b) Çevre ve görüntü kirliliği yaratan, boş alanlara gelişi güzel atılan moloz, cüruf, hafriyat atığı, eski ev eşyaları ile yazlıklardaki bahçe atıkları toplanması; döküm alanlarına naklinin sağlanması,

c) Temizlik hizmetinde kullanılacak araç parkının kullanılır durumda tutulması,

ç) Çöp toplama ve genel temizlik işinde kullanılan tüm araç-gereç ve ekipmanın temiz ve bakımlı olmasının sağlanması,

d) Dere yataklarında ve sulak alanlarda sinek ve sivrisinek üremesini engellemek için kireçleme ve ilaçlama yapılması,

e) Ambalaj atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması için hazırlanan Katı Atık Yönetim Planının uygulanması,

f) Ambalaj atıklarının toplanması çalışmasının ilçe geneline yayılması için tanıtım, bilgilendirme ve eğitim çalışmalarında gerekli program ve organizasyonun sağlanması,

g) Atık pillerin evsel nitelikli atıklara karışmadan toplanmasının sağlanması,

ğ) Evsel ve endüstriyel atık yağların düzenli olarak toplatılması,

h) Kaçak olarak katı atık atan, çevreyi kirleten kişi ve kuruluşları tespit edilmesi ve Kabahatler Kanununa göre işlem yapılmasının sağlanması, 

ı) Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda çöp evlerin temizlik işlemlerinin Zabıta Memurları ve gerekiyorsa mahkeme kararı çerçevesinde emniyet kuvvetleri refakatinde gerçekleştirilmesinin sağlanması,

i) Kurban Bayramı hazırlıkları aşamasında ve sonrasında meydana gelebilecek bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı, kurban satış ve kesim yerlerinin dezenfekte edilmesi,

j) Halkın çevre Temizliği bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunulması,

k) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER İLE YÜRÜRLÜK  VE YÜRÜTME

Tereddütlerin giderilmesi ve düzenleme yapılması

MADDE 12-(1) Bu yönergenin yürütülmesinde ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye ve ilave düzenlemeler yaptırmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 16- (1) Bu yönerge Kaş Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 83 sayılı kararı ile kabul edilen İdari Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanmış olup, mevcut yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 17- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönerge Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20-(1) Bu Yönerge hükümleri, Kaş Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

 

O N A Y

……../……/2020

Mutlu ULUTAŞ

Kaş Belediye Başkanı