• slide1

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Gürşah GÜNAL / STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

İletişim: 444 07 11 / Dahili:

stratejigelistirme@kas.bel.tr

 

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

Amaç

MADDE 1–(1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma  usul ve esaslarını düzenlemektedir.      

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu Yönerge, Strateji Geliştirme Müdürlüğünde görevli personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3-  (1) Bu Yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Esaslar ve 01.10.2019 tarih ve 83 sayılı kararı ile kabul edilen idari yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulamasında;

a) Başkan: Kaş Belediye Başkanı,

b) Belediye: Kaş Belediye Başkanlığını,

c) Meclis:  Kaş Belediye  Meclisini,

ç) Encümen: 5393 sayılı Kanun Çerçevesinde Teşkil olunan Kaş Belediyesi Encümenini,

d) Müdür: Strateji Geliştirme Müdürünü,

e) Müdürlük: Strateji Geliştirme Müdürlüğünü,

f) Personel: Müdürlüğe bağlı olarak çalışanlarının tümünü ifade eder.

Çalışma ilkeleri

MADDE 5-(1) Kaş Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde  şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda  yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

ç) Hesap verebilirlik,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmetlerde eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde sürdürülebilirlik,

g) Belediye hizmetlerinin görülmesinde birimler arası koordinasyon temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

KADRO, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Kadro

MADDE-6-(1) Strateji Geliştirme Müdürlüğü bir müdür ile yürürlükteki norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.  

Görev ve yetkiler

MADDE 7-(1) Belediye Başkanlığının amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde;

a) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek

b) Birimler tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idare faaliyet raporunu hazırlamak,

c) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını, mali hizmetler müdürlüğü ile birlikte koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak

d) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

e) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

f) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

g) Diğer Müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak

 Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8-(1) Strateji Geliştirme Müdürü 7’ncı maddede belirtilen görevleri yapmak ve yaptırmak ile yetkili ve sorumludur.

Müdürlük hizmet birimleri

MADDE 9- (1) Müdürlük bünyesinde ana hizmet konuları itibariyle aşağıdaki birimler görev yapar:

a) Strateji Geliştirme Birimi,

b) Bütçe ve Performans Birimi,

c) İç Kontrol Birimi.

Strateji Geliştirme Biriminin Görevleri

MADDE 10-(1) Strateji geliştirme birimi aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur:

a) İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, idarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,

b) İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,

c) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,

ç) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

d) İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,

e) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Bütçe ve Performans Biriminin Görevleri

MADDE 11-(1) Bütçe ve performans birimi aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur:

a) Belediyenin stratejik planı çerçevesinde performans programının hazırlanması; ilgili birimlerin performans göstergelerinin belirlenmesi ve tüm izleme çalışmalarını yürütmek,

b) Belediyenin faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak üzere tüm birimlerle koordinasyon sağlamak,

c) İdare faaliyet raporunu hazırlamak,

ç) Belediye bütçesinin, performans programı esasları çerçevesinde hazırlanmasını sağlamak,

d) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

İç Kontrol Biriminin Görevleri

MADDE 12-(1) İç Kontrol Birimi aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur:

a)  Kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planının hazırlanması ve revize edilmesinde koordinasyonu sağlamak,

b) Belediye bütününde tüm birimlerin katılımıyla uygulanacak iç kontrol sistemine ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmalarını, işbirliği esasları çerçevesinde yürütmek,

c) İç kontrol eylem planı çerçevesinde yapılacak tüm çalışma ve hazırlıklar ile sonuçlara dair belge ve çıktıları muhafaza etmek,

ç) Müdürlük tarafından gerekli görülmesi halinde mali konulardaki düzenleme ve kararların İdare harcama birimlerince uygulanması hususunda açıklık getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirmeler yapmak,

h) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER İLE YÜRÜRLÜK  VE YÜRÜTME

Tereddütlerin giderilmesi ve düzenleme yapılması

MADDE 13-(1) Bu yönergenin yürütülmesinde ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye ve ilave düzenlemeler yaptırmaya, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Denetim Kanunu ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Esaslar Çerçevesinde Belediye Başkanı yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14-(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 06.01.2006 tarih ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 15- (1) Bu yönerge Kaş Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 83 sayılı kararı ile kabul edilen İdari Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanmış olup, mevcut yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16-(1) Bu yönerge, Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

 Yürütme

MADDE 17-(1) Bu yönerge hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

                                              

 

O N A Y

………/……/2020

Mutlu ULUTAŞ

Kaş Belediye Başkanı

 

 

Sevdamız KAŞ. Sosyal Medya’da Bizi Takip Edin.