• slide1

YEŞİLKÖY MAHALLESİ ÇETİLİK MEVKİİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI ÜZERİNDE 18.MADDE UYGULAMASI

YEŞİLKÖY MAHALLESİ ÇETİLİK MEVKİİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI ÜZERİNDE 18.MADDE UYGULAMASI
lLAN
KAŞ BELEDiYE BAŞKANLlĞlN DAN
Antalya ili, Kaş ilçesi, Yeşilköy Mahallesi 1/1OOO ölçekli Uygulama imar Planı üzerinde
belirlenmiş HayltIl-Çetilik bölgesi düzenleme sahasl içerisinde yer alan 101 ada 50, 51, 52,81,83,84,
85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 97,98, 99, 100, 101, I02,Io3, 7o4, 105, 106, 107, 108, 109
parsellerin 3194 sayılı imar Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan arazi düzenlemesi Kaş Belediye
Encümenimizin 17 /07lZOL8 tarih ve 253 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Antalya Büyükşehir
Belediyesi Encümeninin o9lo8/2ol8 tarih Ve 1147 sayılı kararı ile onanmış Ve belediyemiz ilan
panosunda 29/o8l2ol8Iarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
ilgililere tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur.
Kaş 1 Tane! Sosyal medya'da bizi takip edin.