• slide1

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Süleyman ERDOĞAN / TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ

İletişim: 0 242 836 30 06 / Dahili: 20

temizlikisleri@kas.bel.tr

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesi ve 03.06.2014 tarihli 62 Meclis Karar Sayılı Kaş Belediyesi birimlerin görev ve çalışma esasları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Başkan: Kaş Belediye Başkanı,
b) Belediye: Kaş Belediye Başkanlığını,
c) Meclis: Kaş Belediye Meclisini,
ç) Encümen: 5393 sayılı Kanun Çerçevesinde Teşkil olunan Kaş Belediyesi Encümenini,
d) Müdür: Temizlik İşleri Müdürünü,
e) Müdürlük: Temizlik İşleri Müdürlüğünü,
f) Personel: Müdürlüğe bağlı olarak çalışanlarının tümünü ifade eder.
Çalışma ilkeleri
MADDE 5- (1) Kaş Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
ç) Hesap verebilirlik,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmetlerde eşitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f) Hizmetlerde sürdürülebilirlik,
g) Belediye hizmetlerinin görülmesinde birimler arası koordinasyon temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

KADRO, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Kadro
MADDE 6- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü bir müdür ile yürürlükteki norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.
Görev ve yetkiler
MADDE 7-(1) Belediye Başkanlığının amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde;
a) Belediyenin kentsel temizlik işlerinin plan ve programlanmasını yapmak,
b) Belediye sınırları içinde yer alan meydan, bulvar, cadde, sokak ve plajların işçi personel ve süpürme araçları çalıştırılmak suretiyle süpürülerek temizlenmesi,
c) Belediye sınırları içinde üretilen evsel nitelikli katı atıkların program doğrultusunda düzenli olarak toplatılması ve depo alanına, transfer istasyonları veya bertaraf alanlarına naklinin yapılması,
ç) Belediye sınırlarında kurulan tüm pazaryerleri atıklarının, pazarın kalkmasına müteakip düzenli şekilde toplanması ve bu alanların yıkanarak temizliğinin sağlanması,
d) Çöp toplama işleminde kullanılan konteynırların temini, bakım ve onarımının yapılması,
e) Çöp konteynırlarının, konteynır yıkama aracı ile yıkanması ve dezenfekte edilmesi,
f) Çöp konteynırlarının trafiği aksatmaması ve yerlerinin sabit olması için konteynır ceplerinin yapılması,
g) Temizlik hizmetlerinin sağlanması anlamında dış kaynak kullanılması söz konusu olduğunda, yukarıda yer alan hizmetlerin yerine getirilmesinin denetlenmesi,
ğ) Belediye sınırları içinde bulunan bina ve imarlı arsa sahiplerinin gerektiği kadar çöp toplama kapları koymalarını ve bunların kontrol altında tutulması,
h) Çevre ve temizlik konusunda gelen her türlü yazılı ve sözlü şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi; sorunlara çözüm bulunması,
i) Çevre ve görüntü kirliliği yaratan, boş alanlara gelişi güzel atılan moloz, cüruf, hafriyat atığı, eski ev eşyaları ile yazlıklardaki bahçe atıkları toplanması; döküm alanlarına naklinin sağlanması,
j) Temizlik hizmetinde kullanılacak araç parkının kullanılır durumda tutulması,
k) Çöp toplama ve genel temizlik işinde kullanılan tüm araç-gereç ve ekipmanın temiz ve bakımlı olmasının sağlanması,
l)Dere yataklarında ve sulak alanlarda sinek ve sivrisinek üremesini engellemek için kireçleme ve ilaçlama yapılması,
m) Ambalaj atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması için hazırlanan Katı Atık Yönetim Planının uygulanması,
n) Ambalaj atıklarının toplanması çalışmasının ilçe geneline yayılması için tanıtım, bilgilendirme ve eğitim çalışmalarında gerekli program ve organizasyonun sağlanması,
o) Atık pillerin evsel nitelikli atıklara karışmadan toplanmasının sağlanması,
ö) Evsel ve endüstriyel atık yağların düzenli olarak toplatılması,
m) Kaçak olarak katı atık atan, çevreyi kirleten kişi ve kuruluşları tespit edilmesi ve Kabahatler Kanununa göre işlem yapılmasının sağlanması,
n) Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda çöp evlerin temizlik işlemlerinin Zabıta Memurları ve gerekiyorsa mahkeme kararı çerçevesinde emniyet kuvvetleri refakatinde gerçekleştirilmesinin sağlanması,
o) Kurban Bayramı hazırlıkları aşamasında ve sonrasında meydana gelebilecek bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı, kurban satış ve kesim yerlerinin dezenfekte edilmesi,
ö) Halkın çevre Temizliği bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunulması,
p) Başkan ve bağlı olunan başkan yardımcısı tarafından verilecek görevlerin yerine getirilmesi.
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8- (1) Temizlik işleri Müdürü 7’nci maddede belirtilen görevleri yapmak ve yaptırmak ile yetkili ve sorumludur.
Müdürlük hizmet birimleri
MADDE 9- (1) Müdürlük bünyesinde ana hizmet konuları itibariyle aşağıdaki birimler görev yapar:
a) Temizlik İşleri Birimi,
b) Çevre Koruma ve Kontrol Birimi.
c)Park ve Bahçeler Birimi.
Birim Görev Sorumlulukları:
Temizlik İşleri Biriminin Görevleri
MADDE 10- (1) Temizlik İşleri Birimi, aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur:
a) Belediyenin kentsel temizlik işlerinin plan ve programlanmasının sağlanması,
b) Belediye sınırları içinde yer alan meydan, bulvar, cadde, sokak ve plajların işçi personel ve süpürme araçları çalıştırılmak suretiyle süpürülerek temizlenmesi,
c) Belediye sınırları içinde üretilen evsel nitelikli katı atıkların program doğrultusunda düzenli olarak toplatılması ve depo alanına, transfer istasyonları veya bertaraf alanlarına naklinin yapılması,
ç) Belediye sınırlarında kurulan tüm pazaryerleri atıklarının, pazarın kalkmasına müteakip düzenli şekilde toplanması ve bu alanların yıkanarak temizliğinin sağlanması,
d) Çöp toplama işleminde kullanılan konteynırların temini, bakım ve onarımının yapılması,
e) Çöp konteynırlarının, konteynır yıkama aracı ile yıkanması ve dezenfekte edilmesi,
f) Çöp konteynırlarının trafiği aksatmaması ve yerlerinin sabit olması için konteynır ceplerinin yapılması,
g) Temizlik hizmetlerinin sağlanması anlamında dış kaynak kullanılması söz konusu olduğunda, yukarıda yer alan hizmetlerin yerine getirilmesinin denetlenmesi,
ğ) Belediye sınırları içinde bulunan bina ve imarlı arsa sahiplerinin gerektiği kadar çöp toplama kapları koymalarını ve bunların kontrol altında tutulması,
h) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Çevre Koruma ve Kontrol Biriminin Görevleri
MADDE 11- (1) Çevre koruma ve kontrol birimi, aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur:
a) Çevre ve temizlik konusunda gelen her türlü yazılı ve sözlü şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi; sorunlara çözüm bulunması,
b) Çevre ve görüntü kirliliği yaratan, boş alanlara gelişi güzel atılan moloz, cüruf, hafriyat atığı, eski ev eşyaları ile yazlıklardaki bahçe atıkları toplanması; döküm alanlarına naklinin sağlanması,
c) Temizlik hizmetinde kullanılacak araç parkının kullanılır durumda tutulması,
ç) Çöp toplama ve genel temizlik işinde kullanılan tüm araç-gereç ve ekipmanın temiz ve bakımlı olmasının sağlanması,
d) Dere yataklarında ve sulak alanlarda sinek ve sivrisinek üremesini engellemek için kireçleme ve ilaçlama yapılması,
e) Ambalaj atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması için hazırlanan Katı Atık Yönetim Planının uygulanması,
f) Ambalaj atıklarının toplanması çalışmasının ilçe geneline yayılması için tanıtım, bilgilendirme ve eğitim çalışmalarında gerekli program ve organizasyonun sağlanması,
g) Atık pillerin evsel nitelikli atıklara karışmadan toplanmasının sağlanması,
ğ) Evsel ve endüstriyel atık yağların düzenli olarak toplatılması,
h) Kaçak olarak katı atık atan, çevreyi kirleten kişi ve kuruluşları tespit edilmesi ve Kabahatler Kanununa göre işlem yapılmasının sağlanması,
ı) Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda çöp evlerin temizlik işlemlerinin Zabıta Memurları ve gerekiyorsa mahkeme kararı çerçevesinde emniyet kuvvetleri refakatinde gerçekleştirilmesinin sağlanması,
i) Kurban Bayramı hazırlıkları aşamasında ve sonrasında meydana gelebilecek bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı, kurban satış ve kesim yerlerinin dezenfekte edilmesi,
j) Halkın çevre Temizliği bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunulması,
k) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Park ve Bahçeler Biriminin görevleri :
MADDE 12- (1) Park ve Bahçeler birimi, aşağıdaki fonksiyonların yerin getirilmesinden sorumludur:
a) Kaş Belediyesi sınırları dâhilinde her türlü park ve bahçe, kavşak ve orta refüjlerin düzenlenmesi, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, bölgedeki yeşil alanların düzenli ve programlı bir şekilde, her geçen yıl yapılan hizmetlerin daha iyiye götürülmesini amaç edinerek faaliyetlerini planlayan veya yaptıran bir birimdir.
b) Sahaların tanzimi için gerekli etüt proje, detay planlarını ilgili müdürlüklerle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, arazi üzerinde tatbikini yapmak veya yaptırmak.
c) Belediye sınırları dâhilinde yeşil alanların bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi çalışmaları için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yazışma yapılarak bu alanlarda Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarım Park ve Bahçeler Daire Başkanlığından ortak çalışma yapmasını istemek.
d) İdare ve işletmelerin ilçe belediyesine bırakılan park ve bahçelerin ihtiyaçlarını karşılayacak sera, fidanlık v.b. tesisleri yapmak ve işletmek
e) Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla bayramlar, festivaller, sergiler, eğlence ve yarışmalar düzenlemek.
f) Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikâyetini inceleyerek gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve aydınlatıcı bilgileri vermek.
g) Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri temin etmek.
h) Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak gerekli kuruluşlarla temasa geçip işbirliği yapmak.
i) Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel toprak ve gübre temin etmek.
j) Fidan temin etmek ve bunların dikimi ve bakımını yapmak.
k) Çim ekimi, biçimi ve bakımı işlerini yürütmek
l) Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak, ağaçların sulanması için periyodik bir program hazırlayıp uygulamak.
m) Budama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin kaldırılması gibi bakım çalışmalarını yürütmek.
n) Bitki hastalık ve zararlılarına karşı zirai mücadele etmek.
o) Parklara konacak oyun aletlerinin, bankların, piknik masalarının hazırlanması ve konacak yerlere naklini sağlamak, monte etmek, bozulanların tamir işini yapmak.
ö) Parklarda ve yeşil alanlarda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla boyama, kaynak işleri, çim biçme, temizlik yapma, sulama v.s. bakım ve onarım çalışmaları yapmak.
p) Müdürlüğümüz çalışmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunan müteahhitlerin çalışmalarını denetlemek.
r) Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve makinelerin tespiti ile alım ve bakımını yapmak, mevcut araç ve makineleri çalışır halde bulundurmak.
s) Alım, hizmet ve yapım ihalelerinin şartname ve protokollerini hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER İLE YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
Tereddütlerin giderilmesi ve düzenleme yapılması
MADDE 13(1) Bu yönergenin yürütülmesinde ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye ve ilave düzenlemeler yaptırmaya, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Denetim Kanunu ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Esaslar Çerçevesinde Belediye Başkanı yetkilidir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile ilgili diğer mevzuat uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15(1) Bu yönerge, belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16(1) Bu yönerge hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.