• slide1

KAŞ MERKEZ VE ÇERÇİLER MEVKİİ REVİZYON İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

KAŞ MERKEZ VE ÇERÇİLER MEVKİİ REVİZYON İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ KAŞ MERKEZ VE ÇERÇİLER MEVKİİ REVİZYON İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ KAŞ MERKEZ VE ÇERÇİLER MEVKİİ REVİZYON İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ KAŞ MERKEZ VE ÇERÇİLER MEVKİİ REVİZYON İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ KAŞ MERKEZ VE ÇERÇİLER MEVKİİ REVİZYON İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ KAŞ MERKEZ VE ÇERÇİLER MEVKİİ REVİZYON İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ KAŞ MERKEZ VE ÇERÇİLER MEVKİİ REVİZYON İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ KAŞ MERKEZ VE ÇERÇİLER MEVKİİ REVİZYON İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ KAŞ MERKEZ VE ÇERÇİLER MEVKİİ REVİZYON İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ KAŞ MERKEZ VE ÇERÇİLER MEVKİİ REVİZYON İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ KAŞ MERKEZ VE ÇERÇİLER MEVKİİ REVİZYON İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ KAŞ MERKEZ VE ÇERÇİLER MEVKİİ REVİZYON İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ KAŞ MERKEZ VE ÇERÇİLER MEVKİİ REVİZYON İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

KAŞ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER

Ii) Bu plan hükümleri, Kaş Kenisel ve Doğal Sit Alanları için hazırlanmış imar planı hükümlerini kapsamaz.

 1. Planlama sahası 1. derece deprem bölgesi içerisinde yer almakta olup, yapılarda "Afet bölgesinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine ve imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu ile ruhsata esas jeolojik zemin etüt raporunda belirtilen önlemler ve tedbirler alınmadan yapı ruhsatı düzenlemez.
 2. Bu plan kapsamında kullanım kararı getirilen alanlarda Kaş Belediyesince gerekli (görüldüğünde inşaat ruhsatı aşamasında Çevre ve Şehircilik (Bakanlığı'nın (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) 17.08.1998 gün ve 1684 sayılı genelgesine göre ruhsata esas jeolojik etüt raporu doğrultusunda taşkın ihtimali olan alanlar için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün görüşü istenecektir.
 3. Hali hazırda pissu sistemi varsa yapı ve tesisler bu sisteme bağlanacaktır. Pissu sistemi olmayan bölgelerde şebeke bağlantıları Belediyesince yapılıncaya kadar ya da yapılması mümkün olmayan bölgelerde 19.03.1971 gün ve 13783 sayılı resmi gazete de yayınlanan "lağım mecrası mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelik hükümlerinde belirtilen boyut nitelik ve şartlara uygun biçimde sızdırmaz foseptik çukurların yapılması zorunlu olup pissu bağlantıları bu çukurlara yapılacak ve ilgili idarenin göstereceği bölgelere deşarj işlemi gerçekleştirilecektir. Pissu hiçbir şekilde deniz, göl, akarsu, kanal, dere ve tabii araziye deşarj edilemez.
 4. Plan Onama sının içerisinde imar uygulaması yapılmadan inşaat ruhsatı verilemez.
 5. YAPILAŞMA KOŞULLARI

6.1- Parsel cephesi; parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Birden fazla yola cepheli parsellerde uygulama imar planında belirtilmemiş ise geniş yol üzerindeki kenar, parsel ön cephesidir. Yolların eşit olması halinde dar kenar parsel cephesidir. Bitişik nizama tabi olup, farklı kat adedi ve farklı kotları haiz yollara cepheli köşe başı parsellerde yolların kat rejimini bozmamak üzere en az 6 metrede bir kademelendirme yapılır. Meskun Alanlarda en az parsel cephesi şartı aranmaz. Gelişme Alanlarında aşağıdaki formüle göre en az cephe şartı belirlenir, planda belirlenen ikamet ve ticaret bölgelerinde:

Bitişik nizamda: (6.00) m den, Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi * (6.00) m den, Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı * (6.00) m den az olamaz.

6.2- İmar uygulaması ve ifraz sonucu elde edilecek minimum parsel büyüklükleri aşağıdaki gibidir.

6.2.1- Meskun alanlarda uygulama ile oluşacak minimum parsel büyüklüğü 250 m dir. Teknik zorunluluklar doğrultusunda bu alan en fazla 20 m? ye kadar azaltılabilir. Meskun alanlarda kadastro ile imar planı hattı arasındaki uyuşmazlıklardan kaynaklanan 2 metreye kadar uyumsuzlukları, yolun genişliği ve güzergahı değişmemek kaydı ile düzeltmeye ilgili idaresi yetkilidir. Meskun Alanlarda; 3194 sayılı imar kanunun 15. ve 16. maddesine göre uygulama yapmaya ve 18. madde uygulama sınırını ve etaplarını belirlemeye ilgili belediyesi yetkilidir.

6.2.2- Gelişme alanlarında uygulama ile oluşacak minimum parsel büyüklüğü 250 m dir. Teknik

g

zorunluluklar doğrultusunda bu alan en fazla 20 m? ye kadar azaltılabilir. Gelişme Alanlarında; 3194 sayılı imar kanunun 15. ve 16. maddesine göre uygulama yapmaya ve 18. madde uygulama sınırını ve etaplarını belirlemeye ilgili belediyesi yetkilidir.

6.3- Yapı Nizamları;

6.3.1- İmar planında TAKS değeri verilen parsellerde verilen değer uygulanır, TAKS değeri verilmeyen Ayrık ve Blok Nizam parsellerde maksimum TAKS oranı © 40'dır.

6.3.2- Karma Kullanım kararı bulunan Bitişik Nizam yapılaşmalarda taban alanı arka bahçe çekme mesafesine göre belirlenir.

6.3.3- Daha önceden imar uygulaması görmüş parsellerde imar planı ile yola terk yada teknik ve sosyal donatı alanına terk gerekmesi durumunda yapı yoğunluğu KAKS brüt parsel alanı üzerinden hesaplanır.

6.4- Çekme Mesafeleri;

6.4.1- Kat adeti ve yapılaşma nizamı verilen ön ve yan bahçe mesafesi ile yapı yaklaşma mesafesi verilmeyen Ayrık nizam yapılaşmalarda öncelik sırasına göre;

a- İmar adasındaki oluşan cephe hattına,

b- Cephe aldığı yol üzerindeki mevcut ruhsatlı yapıların cephe hattına,

c- İmar planı ile çevresindeki oluşacak muhtemel yerleşim ve cephe hattına göre ön bahçe mesafesi ile minimum yapı cephesine göre yan bahçe mesafesini belirlemeye belediyesi yetkilidir.

d- Köşebaşı ve 3 cephesi olan parsellerde; imar adasındaki oluşan ve oluşacak cephe hattına ve minimum yapı cephesine göre uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir.

6.4.2- Kat adeti ve yapılaşma nizamı verilen ön ve yan bahçe mesafesi ile yapı yaklaşma mesafesi verilmeyen Blok nizam yapılaşmalarda;

a- Tek parselde ve birden fazla parselde Maksimum Blok Boyu 40 m şartına uyulur.

b- Meskun alanlardaki: Birden fazla parseldeki Blok Nizam uygulamasında blok başı ve sonundan bahçe mesafesi 3 metre minimum cephe şartını sağlamıyorsa minimum yapı cephesi şartına göre bahçe mesafesini belirlemeye belediyesi yetkilidir.

6.4.3- Kat adeti ve yapılaşma nizamı verilen ön ve yan bahçe mesafesi ile yapı yaklaşma mesafesi verilmeyen Bitişik Nizam yapılaşmalarda ;

a- Ada bütününde verilen Bitişik nizam uygulamalarda maksimum blok boyu şartı aranmaz ve arka cephe hattı h/2 ve minimum bina derinliği şartına göre 2 m olmak üzere ilgili belediyesince belirlenir. b-Köşe başı uygulamalarda komşu parsellerde oluşan yapı arka cephe hatları kesişmeleri parselin arka cephe hattını oluşturur

6.5-Bina cephesi;

6.5.1- Meskun alanlarda minimum bina cephesi şartı aranmaz gelişme alanlarında minimum bina cephesi 6 m'dir.

6.5.2- Ayrık nizam ve aynı parseldeki blok nizam yapılarda maksimum bina cephe ve derinliği 40 m dir. Kamusal alanlarda yapılacak yapılarda bina cephe ve derinliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir.

9

 

6.5.3- Birden fazla parseldeki blok nizamda blok boyu maksimum 40 m dir. 6.5.4- Ada bütününde bitişik nizam kararı getirilen uygulamalarda maksimum blok boyu şartı aranmaz, ancak ada bütünü olmayan bitişik nizam plan kararlarında maksimum blok boyu 40 m dir.

6.5.5- Meskun Alanlarda bina derinliği 7,00 m ve daha az çıkan parsellerde arka bahçe mesafesi 2,00 m'ye düşürülebilir. Bu karara rağmen bina derinliğinin 7,00 m den az çıkması ruhsat düzenlemesine engel değildir.

6.6) Binalarda Kotlandırma;

6.6.1- Yapılarda kotlandırma yapının oturacağı alanın tabii zemin kot ortalamasından kot verilir, bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda güneş ve rüzgar gibi doğal faktörlerden faydalanmak amacıyla, zemin altında otopark yapılmasını sağlamak amacıyla ortalama kotun altında kot vermeye belediyesi yetkilidir. Ticari ve kamusal yapılarda cephe aldığı yoldan kotlandırmaya Belediyesi yetkilidir.

6.6.2- İmar adasının © 5l'i yapılaşmış ise yeni yapıyı mevcut duruma kotlandırmaya belediyesi yetkilidir.

6.6.3- Bitişik nizama tabi olup, farklı kat adedi ve farklı kotları haiz yollara cepheli köşe başı parsellerde, yolların kat rejimini bozmamak üzere en az 6 metrede bir kademelendirme yapılır.

6.6.4- Kademeli kotlandırmada her kademe, cephe boyunca 6.00 m den aşağı olamaz. Son kademenin 6.00 m den az olması durumunda bir önceki kademe seviyesine uyulur. Ayrıca her kademedeki bina bölümü kendi (£ 0.00) kotuna göre, imar planı ile belirlenen saçak seviyesini geçemez.

6.7- Otoparklar;

Planlama alanı içerisinde otopark yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 7) YAPIYA İLİŞKİN HUSUSLAR

7.1- Bodrum Katlar;

Planlama alanı içerisinde eğimden dolayı açığa çıkan birden fazla bodrum kat yapılamaz. Konut alanlarında yapılacak bodrum katlar zemin iz düşümünü geçemez. Konut dışı kullanımlarda tamamı toprak altında kalan bodrum kat yapı yaklaşma mesafelerine kadar sınırlandırılabilir. Eğimden dolayı açığa çıkan bodrum kat zemin iz düşümünü geçemez. Konut alanlarında açığa çıkan bodrum katlar bir üst bağımsız bölümün parçası olmak ve bağlantısı sağlanmak koşulu ile iskana konu edilir ayrı bir bağımsız bölüm olamaz ve emsale dahildir. İskana konu olan bodrum katlarda; toprağa dayalı bodrum katlarda taban döşemesinin üst seviyesinin tabii veya tesviye edilmiş zemine gömülü (o olmaması, doğal aydınlatma ve havalandırmasının pencere ve kapı açılmak suretiyle sağlanması, ortak kullanım alanlarına bahçe bağlantısının sel, taşkın ve su baskınlarına karşı tedbirlerin alınarak sağlanması gerekir. Havalandırma ve sığınak müştemilat gibi ortak kullanım alanlarının bahçe bağlantısını sağlayan kapı ve pencere bodrum katın açıkta kalan alanının 6 20'sini geçemez.

7.2- Çatılar;

Çatılar bir alt katı ile bağlantılı olan çatı piyesleri emsale dahildir. Çatı eğimi en az “o 30 en fazla 96 40 olup, mahya yüksekliği bina dar cephesinden hesaplanır. Her koşulda mahya üst kotu 3 metreyi aşamaz. Çatılar kırma ya da beşik çatı şeklinde uygulanacaktır. Çatı kırım yönünü belirlemeye belediyesi yetkilidir. Açık alanlar hariç kiremit örtülü çatı yapılması zorunludur. Kiremit rengi kırmızı ve tonlarında olacaktır. Beşik çatılarda kalkan duvarının kısa yönde yapılması zorunludur ve kalkan

 

duvarı bina izdüşümünü geçemez.

Çatılarda saçak genişliği en fazla | metre olacaktır. Çatı arasının kullanılmak istenmesi durumunda çatı eğimi; saçak yapılması halinde saçak ucundaki parapet yüksekliği en fazla 50 cm olacak şekilde, saçak yapılmaması durumunda ise bina izdüşümündeki parapet yüksekliği en fazla 90 cm olacak şekilde belirlenir.

Çatı arasının kullanılmak istenmemesi durumunda çatı eğimi hesaplanırken yukarıda belirtilen parapet yükseklikleri hesaplanmaz. Çatı arasında su deposu ve tesisat odası yapılması durumunda yuvarlak formda 80 cm çapında 2 ad. pencere yapılabilir. Merdiven evi asansör kulesi vb. kullanımlar çatı eğimini en fazla 50 cm geçebilir.

Çatı ile irtibatı olan her bağımsız bölüm için en fazla 5 m? teras alanı yapılabilir, teras yapılması durumunda hiçbir şart ve şekilde terasların üzeri kapatılamaz. Turizm tesis yapıları, otel, pansiyon vb. yada tek bağımsız bölümden oluşan ticari yapılarda çatı arasında yapılacak her oda ya da işyeri için en fazla 5 m? teras alanı yapılabilir. Teraslar kiremit çatı arasında yapılacaktır, teras ile saçak ucu arasında en az | m kiremit kaplama olacaktır.

Görüntü kirliliğini engellemeye yönelik olarak; Çatılarda kullanılması gerekli güneş enerji sistemleri, anten, klima dış ünitesi v.b. gibi teknik gereksinimler mimari projesine işlenmek zorunda olup bu tür kullanımların çatı eğimine uygun olarak ve her koşulda mahya kotunu geçmeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

7.3- Açık ve Kapalı Çıkmalar;

Sökülür- — takılır-katlanır (Ocam O panellerle (O kapatılmış olanlar dahil olmak üzere balkonlar ve açık çıkmalar bulunduğu cephe boyunun “6 60'nı geçemez. Cephede klima ünitelerini saklamak amacıyla idarenin onaylayacağı yapı elamanıyla klima ünitelerinin ebatlarını 25 cm den fazla aşmayacak şekilde kafes yapılabilir. Bu uygulama bina boyunca yukarıdan aşağıya yapılabileceği gibi simetrik olmak koşuluyla her ünite içinde yapılabilir. Yapılacak bu uygulamanın mimari projesinde gösterilmesi zorunludur. Klima suyunun akışını engelleyecek tedbir alınması şarttır. Çıkma olarak değerlendirilmez.

7.4- Havuzlar;

Havuz yapılması halinde ruhsata esas projelerine işlenmesi zorunlu olup, yoldan ve komşu parsellerden en az 1.50 m çekme koşulunun sağlanması zorunludur. Minimum parsel büyüklüğünden küçük ve tescil edilmiş parsellerde havuz çekme mesafesini belirlemeye belediyesi yetkilidir, yapı teşekkülü oluşmuş imar adalarında ise mevcut yapı nizamına uyulur. İmar parselinde birden fazla yapı bulunması durumunda her yapı için | adet havuz yapılabilir.

7.5- İlgili İdare yapıların ruhsatlandırılması ve iskanı aşamalarında yöresel mimari özellikleri içeren ve mevcut dokuya uygun yapılaşma kararları almaya yetkilidir.

7.6- Umumi kullanıma açık yapılarda ve girişlerinde engellilerin erişimine yönelik TS 9111 Standardına uyulması zorunludur.

7.7- Yapıların Bahçe duvarları en çok 1.50 m olacaktır. Ruhsata esas mimari projede belediyesince

istenen detaylar projelendirilecek ve eğimden dolayı 1.50 metreyi aşan ve tehlike arz eden bahçe duvarlarının uygulama şekline belediyesi yetkilidir.

Kİ ;

 

KENTSEL KULLANIM ALANLARI 8) KONUT ALANLARI

Planda barınma ihtiyacına yönelik gerek meskun gerekse gelişme konut alanları olarak (o planlanan alandır. Bu alanlarda barınma amacı dışında herhangi bir kullanım kararı yer alamaz.

 1. TİCARET ALANI

İş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, kamu veya özel katlı otoparklar, alışveriş merkezleri, otel ve diğer konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi sosyal ve kültürel tesisler, lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimler, yönetim binaları, katlı otopark, banka, finans kurumlan, yurt, kurs, dershane, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri gibi ticaret ve hizmetler sektörüne ilişkin yapılar yapılabilen alanlardır. Ancak bu alanlarda katlı otopark, özel eğitim veya özel sağlık tesisi yapılabilmesi için uygulama imar planında bu amaçla değişiklik yapılması yapılarak ticaret kullanımından çıkarılması gerekir.

Plan üzerinde kullanım kararı gösterilmeyen ticaret alanlarında;

T ile gösterilen alanlarda yapılaşma koşulları: Bitişik Nizam 2 kat'dır.

TI ile gösterilen alanlarda yapılaşma koşulları: Bitişik Nizam 3 kat, TAKS: 0.80, KAKS: 2.40'dır. T2 ile gösterilen alanlarda yapılaşma koşulları: Ayrık Nizam, 3 kat, E: 2.00

T3 ile gösterilen alanlarda yapılaşma koşulları: Ayrık Nizam, 3 kat, TAKS: 0.40, KAKS: 1.20'dir.

 1. TİCARET#KONUT, TURİZMTİCARET, TURİZMTİCARET*KONUT GİBİ KARMA KULLANIM ALANLARI

Tek başına konut olarak kullanılmamak koşuluyla, ticaret, turizmtticaret, ticarettkonut, turizm*ticarettkonut kullanımlarından sadece birinin veya ikisinin ve yahut da tamamının birlikte yer aldığı alanlardır.

Plan üzerinde kullanım kararı gösterilmeyen TİCKT (karma kulanım) alanlarında yapılaşma koşulları; Ayrık Nizam, 3 Kat, TAKS: 0.40, KAKS: 1.20'dir. Bu alanlarda (TİCKT) konut kullanımı, parselin toplam emsalinin 9660 "nı aşamaz.

Plan üzerinde kullanım kararı gösterilmeyen TİCK (karma kulanım) alanlarında yapılaşma koşulları; Ayrık Nizam, 2 Kat, TAKS: 0.30, KAKS: 0.60'dır. Ayrıca TİCK kullanım kararı getirilen ve harita uygulaması sonrasında imar adasının belirtilen yol üzerinden cephe alan parsellerinde konut kullanımı toplam emsalin 9050 sini aşamaz.

 1. TURİSTİK TESİS ALANLARI

Konaklama (Turizm) Tesisleri: Konaklama amacı ile kullanılan otel, motel, tatil köyü, pansiyon kamping, apart otel v.b. gibi turizm tesisleridir.

11.1- Turizm İşletme belgesi alması zorunluluğu getirilen konaklama tesislerde turizm yatırım ve işletmesinin niteliğine ilişkin yönetmelikteki otopark standartlarına uyulması gereklidir. Turizm İşletme belgesi zorunluluğu olmayan konaklama tesislerinde 3194 sayılı imar kanunun "Otopark Yönetmeliği" standartlarına uyulması gerekir.

11.2- Turizm tesis alanlarında tesisin ihtiyacı olan konaklama ve idari ofis haricindeki servis ünitelerini kapsayan çamaşırhane, hamam, sauna, mutfak servisi ve teknik amaçlı mahallerin yer

K R

 

alabileceği biden fazla bodrum kat yapılabilir. Bu bodrum katlardan eğimden dolayı açığa çıkan |. bodrum kat zemin katın iz düşümünü geçemez ve açığa çıkan alanın “620 si oranında doğal havalandırma (pencereleri ile bahçe servis bağlantısı sağlayan giriş çıkış üniteleri yapılabilir. Tamamı toprak altında kalan bodrum katlarda havalandırma sistemleri yapılması zorunlu olup bu katlar parselin yapı yaklaşma mesafeleri iz düşümü boyunca yapılabilir.

11.3- Turistik tesis alanı içerisinde birden fazla yapı yapılabilir yapılar arası en az mesafe 6 m dir. Yapıları bir biri ile bağlayan zeminde en çok | kat yüksekliğinde kapalı geçişler yapılabilir bu geçişler emsale dahildir.

 1. SAĞLIK TESİSLERİ ALANI

Hastane, sağlık ocağı, aile sağlık merkezi, doğumevi, dispanser ve poliklinik, ağız ve diş sağlığı merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, entegre sağlık kampüsü gibi fonksiyonlarda hizmet veren gerçek veya tüzel kişilere veya kamuya ait tesisler için uygulama i imar planında özel veya kamu tesisi alanı olduğu belirtilmek suretiyle ayrılan alanlardır. Özel sağlık tesisi yapılacak alanlar belirlenmeden Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatının uygun görüşü alınır. Bu alanlarda Plan üzerinde yapılaşma koşulu verilmemiş ise ; yapılaşma koşulları; E-1.20 Yençok-9.50 m dir.

 1. BELEDİYE HİZMET ALANI

Belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamındaki hizmetlerinin götürülebilmesi için gerekli itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ulaşıma yönelik transfer istasyonu, araç ve makine parkı, bakım ve ikmal istasyonu, garaj ve triyaj alanları, belediye depoları, asfalt tesisi, atık işleme tesisi, zabıta birimleri, mezbaha, ekmek üretim tesisi, pazar yeri, idari, sosyal ve kültürel merkez gibi mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler ile sermayesinin yarıdan fazlası belediyeye ait olan şirketlerin sahip olduğu tesislerin yapılabileceği alandır. Bu alanlarda Plan üzerinde yapılaşma koşulu verilmemiş ise ; yapılaşma koşulları; E:1.20 Yençok: 9.50 m dir.

 1. KÜLTÜREL TESİS ALANI

Toplumun kültürel faaliyetlerine yönelik hizmet vermek üzere kütüphane, halk eğitim merkezi, sergi salonu, sanat galerisi, müze, konser, konferans, kongre salonları, sinema, tiyatro ve opera gibi fonksiyonların yer aldığı kamu veya özel mülkiyetteki alanlardır. Bu alanlarda Plan üzerinde yapılaşma koşulu verilmemiş ise ; yapılaşma koşulları; E: 1.20 Yençok: 9.50 m dir.

 1. RESMİ KURUM ALANI

Genel bütçe kapsamındaki kamu İdareleri ile özel bütçeli idarelerle, il özel idaresi ve belediyeye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kuruluşlara, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesislerin yapıldığı alanlardır. Bu alanlarda plan üzerinde yapılaşma koşulu verilmemiş ise, yapılaşma koşulları; E: 1.20, Yençok: 9.50 m dir.

 1. EĞİTİM ALANI

Okul öncesi, ilk ve orta öğretim ile yüksek öğretime hizmet vermek üzere kamuya veya gerçek veya tüzel kişilere ait; eğitim kampüsü, genel, mesleki ve teknik eğitim fonksiyonlarına ilişkin okul ve okula hizmet veren yurt, yemekhane ve spor salonu gibi tesisler için uygulama imar planında özel veya kamu tesisi alanı olduğu belirtilmek suretiyle ayrılan alanlardır. Özel eğitim tesisi yapılacak alanlar belirlenmeden Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatının uygun görüşü alınır. Bu alanlarda Plan üzerinde yapılma koşulu verilmemiş ise; yapılaşma koşulları; E: 1.20, Yençok: 9.50 m dir.

ag

 

 1. ÖZEL PROJE ALANI

Kaş Belediyesi mülkiyetinde yer alan ve teleferik iletim hattı istasyonun planlandığı alan olup bu alanda planda verilen yapılaşma koşulları sağlanmak koşulu ile Belediye Hizmet Alanı , Ticari Alanlar, Sosyo Kültürel Tesisler, Yeme İçme Alanları ,Kapalı Otopark Alanları gibi Kamusal hizmete yönelik tesisler v.b. kullanımlar Mimari Proje aşamasında ilgili idaresince belirlenir ve yapılacak yapı yada yapılarda blok boyu blok derinliği gibi sınırlamalar aranmaz.

 1. JEOLOJİK AÇIDAN SAKINCALI ALANLAR

Taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet alanlarında bulunan sıhhi ve jeolojik mahzurları olan veya bunlar gibi tehlikeli durumlar arz etmesi yüzünden imar planlarına veya ilgili idarelerce hazırlanmış veya onaylanmış raporlara göre yapılması yasak edilen alanlar ifraz edilemez. (Ek cümle:RG- 1/6/2013-28664) Ancak, sadece bir kısmı yapılaşmaya yasaklanan alanda kalan parseller ile imar planlarında özel mülkiyet içinde kalıp tarım yapılacak veya ağaçlandırılacak alan olarak gösterilen alanlarda kalan parsellerin yasaklanan kısımlarının ifrazı mümkündür. Bu gibi yerlerde arazi tasviyesine matuf tesislerden başka yapı yapılamaz.

 1. SOSYAL VE KÜLTÜREL ALTYAPI ALANLARI 19.1- Yeşil Alanlar

Toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçesi, dinlenme, gezinti, piknik, eğlence, rekreasyon ve kıyı alanları toplamıdır. Metropol ölçekteki fuar, botanik ve hayvan bahçeleri ile bölgesel parklar bu alanlar kapsamındadır.

19.2- Çocuk Bahçeleri

Çocukların oyun ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak alanlardır. Bitki örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçlerinden büfe, havuz, pergole ve genel heladan başka tesis yapılamaz.

19.3- Parklar

İmar planı ile belirlenmek ve mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi hela, | katı, h: 4.50 m'yi ve taban alanı kat sayısı toplamda 0.03'ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergole, kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesislerin yapılabildiği, kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı alanlardır.

19.4- Spor ve Oyun Alanları

Spor ve oyun ihtiyacı karşılanmak, spor faaliyetleri yapılmak üzere imar planı kararı ile kent, bölge veya semt ölçeğinde ayrılan açık ve kapalı tesis alanlarıdır. Bu alanlarda açık veya kapalı otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine

ilişkin ticari üniteler yer alabilir.

Açık spor alanlarında yapılaşma koşulları; E. 0.10, Yençok: 5.50 m dir. Kapalı spor alanlarında yapılaşma koşulları; E-0,40, Yençok: 12.50 m dir.

48

karhmde askualan inecektir ihreş olmaması <bromonala 96.ll. 2018 fanmde kesmlesecek ir. R& .
Kaş 1 Tane! Sosyal medya'da bizi takip edin.