0 242 836 10 20
  • slide1

 

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İŞYERİ KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI


1.       Kaş İlçesi Andifli Mahallesi 24 Ada 1 Parsel Hükümet Cad. No:2/A’da bulunan taşınmaz,  Yeşilköy Mahallesi Sanayi Sitesindeki 2 Adet işyeri, Kalkan Mahallesi 160 Ada 1 Parseldeki Eski Belediye Hizmet Binasında bulunan 2 adet işyeri, Kınık Mahallesi 102 Ada 1 Parseldeki Küçük Sanayi Sitesinde bulunan 21 Adet sanayi dükkânı 5 yıllığına, Kalkan Mahallesi İskele Sokak No:5’de bulunan 1 Adet işyeri ise 3 yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 50. maddesi gereğince Pazarlık Usulüyle ile kiraya verilecektir.

2.     İhale tarih ve saati aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İhale, Kaş Belediyesi Başkanlık odasında yapılacaktır.

3.     Geçici teminat bedeli ile işin yıllık muhammen bedeli ( KDV hariç ) aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4.     İhaleye katılmak için;

 4.1 Gerçek Kişilerin Sunacağı Belgeler:

4.1.1   Nüfus Müdürlüğünden Nüfus Kayıt örneği  veya “aslı İdaremizce görülmüştür” ibareli nüfus cüzdanı sureti.

4.1.2 Noter Onaylı İmza Beyannamesi (asıl)

4.1.3 İkametgâh Belgesi (asıl)

4.1.4 Tebligat için adres ve telefon beyanı ile 2886 sayılı Kanun Kapsamında Yasaklı olmadığına dair Beyanname (örneği EK 1 de)

4.1.5 Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat Yatırıldığına dair Makbuz (asıl). (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Veznesinden alınacak)

4.1.6 Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin İmza Beyannamesi (asıl)

4.1.7 KAŞ Belediyesine borcu olmadığına dair belge aslı (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak.),

4.1.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

                         4.1.9     Kaş İlçesi Andifli Mahallesi 24 Ada 1 Parsel Hükümet Cad. No:2/A’da bulunan taşınmaz için en az 5 (beş) yıldır restoran işletmeciliği konusunda faaliyette bulunduğuna dair İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı.  

  4.2 Tüzel Kişilerin Sunacağı Belgeler:

4.2.1 Noter tasdikli imza sirküleri

4.2.2 Tüzel kişiliğin ortak ve faaliyet alanlarını gösteren ticaret sicil gazetesi

4.2.3 Tebligat için adres ve telefon beyanı ile 2886 sayılı Kanun Kapsamında Yasaklı olmadığına dair Beyanname (örneği EK 1 de)

4.2.4 Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat Yatırıldığına dair Makbuz (asıl) Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Veznesinden alınacak.

4.2.5 Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (asıl).

4.2.6 Vekâleten katılım halinde, Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi (asıl)

4.2.7 KAŞ Belediyesine borcu olmadığına dair belge aslı (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak.)

4.2.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

                         4.2.9    Kaş İlçesi Andifli Mahallesi 24 Ada 1 Parsel Hükümet Cad. No:2/A’da bulunan taşınmaz için en az 5 (beş) yıldır restoran işletmeciliği konusunda faaliyette bulunduğuna dair İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı.

5.    İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin yukarıda sıralanan (4. Madde) belgeleri;  Kapalı zarf içinde, isteklinin (Gerçek veya Tüzel Kişinin Adı, Ortakları) Adı veya Ticari Unvanı ile İhalenin adı zarf üzerinde yazılı ve zarfın ek yerleri imzalı olarak, en geç aşağıda tabloda belirtilen ihale saatlerinden 1 (bir) saat önce alındı belgesi karşılığı, Halk Çarşısı Belediyemiz Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne vermesi gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatlerden sonra yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Ayrıca, Posta ile yapılacak başvurular da dikkate alınmayacaktır.

6.   İhale şartnamesi ile diğer evraklar, Halk Çarşısı Belediyemiz Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. Ancak ihaleye katılacakların ihale şartnamesini almaları zorunlu olup, dosya bedeli Kaş İlçesi Andifli Mahallesi 24 Ada 1 Parsel Hükümet Cad. No:2/A, Kalkan Mahallesi İskele Sokak No:5’de bulunan işyerleri için 500,00.-TL (BeşyüzTL), diğer işyerleri için ise 100,00.-TL (YüzTL)’dir.  
7. İhalesi Yapılacak Yere İlişkin Bilgiler Tablosu:


ANDİFLİ MAHALLESİ

S.N

KAPI NO

YERİN NEVİ/

NİTELİĞİ

ALANI (m2)

YILLIK MUHAMMEN BEDELİ (TL)

(KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEM.

BEDELİ (TL)

(5 Yıl Üzerinden)

TARİH-SAAT


1

Andifli Mahallesi 24 Ada 1 Parsel Hükümet Cad. No:2/A

Restoran

290 m2

260.000,00 TL

39.000,00 TL

31.01.2017-10.00


YEŞİLKÖY MAHALLESİ

S.N

KAPI NO

YERİN NEVİ/

NİTELİĞİ

ALANI (m2)

YILLIK MUHAMMEN BEDELİ (TL)

(KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEM.

BEDELİ (TL)

(5 Yıl Üzerinden)

TARİH-SAAT

1

YEŞİLKÖY MAH. ATATÜRK BULVARI NO:70/P

İŞ YERİ

20

1.750,00 TL

262,50 TL

31.01.2017-10.15

2

YEŞİLKÖY MAH. ATATÜRK BULVARI 70/Ö

İŞ YERİ

35

2.750,00 TL

412,50 TL

31.01.2017-10.30


KALKAN MAHALLESİ  

S.N

KAPI NO

YERİN NEVİ/

NİTELİĞİ

ALANI (m2)

YILLIK MUHAMMEN BEDELİ (TL)

(KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEM.

BEDELİ (TL)

(5 Yıl Üzerinden)

TARİH-SAAT

1

KALKAN MAH. 160 ADA 1 PARSELDEKİ  (ESKİ BELEDİYE HİZMET BİNASI) BİNANIN 1.KAT

4 NOLU DÜKKÂN

İŞYERİ

37

3.000,00 TL

450,00 TL

31.01.2017-10.45

2

KALKAN MAH. 160 ADA 1 PARSELDEKİ  (ESKİ BELEDİYE HİZMET BİNASI) BİNANIN 2.KAT

7 NOLU DÜKKÂN

İŞYERİ

30

3.000,00 TL

450,00 TL

31.01.2017-11.00

               
                               

KALKAN MAHALLESİ

S.N

KAPI NO

YERİN NEVİ/

NİTELİĞİ

ALANI (m2)

YILLIK MUHAMMEN BEDELİ (TL)

(KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEM.

BEDELİ (TL)

(3 Yıl Üzerinden)

TARİH-SAAT

1

KALKAN MAH. İSKELE SOKAK NO:5

İŞYERİ

30 M2

27.500 TL

2.475,00 TL

31.01.2017-11.15KINIK MAH. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

S.N

KAPI NO

YERİN NEVİ/

NİTELİĞİ

ALANI (m2)

YILLIK MUHAMMEN BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEM.

BELEDİ (TL)

(5 Yıl Üzerinden)

TARİH-SAAT

1

30/1 A7

SANAYİ DÜKKÂNI

100

4.800,00 TL

720,00 TL

31.01.2017-11.30

2

30/1 A9

SANAYİ DÜKKÂNI

100

4.800,00 TL

720,00 TL

31.01.2017-11.40

3

30/2 B7

SANAYİ DÜKKÂNI

60

3.600,00 TL

540,00 TL

31.01.2017-11.50

4

30/2 B8

SANAYİ DÜKKÂNI

60

3.600,00 TL

540,00 TL

31.01.2017-12.00

5

30/2 B14

SANAYİ DÜKKÂNI

60

3.600,00 TL

540,00 TL

31.01.2017-12.10

6

30/2 B20

SANAYİ DÜKKÂNI

60

3.600,00 TL

540,00 TL

31.01.2017-12.20

7

30/4 D16

SANAYİ DÜKKÂNI

60,00

3.600,00 TL

540,00 TL

31.01.2017-13.30

8

30/4 D17

SANAYİ DÜKKÂNI

60

3.600,00 TL

540,00 TL

31.01.2017-13.40

9

30/4 D18

SANAYİ DÜKKÂNI

60

3.600,00 TL

540,00 TL

31.01.2017-13.50

10

30/4 D21

SANAYİ DÜKKÂNI

60

3.600,00 TL

540,00 TL

31.01.2017-14.00

11

30/4 D22

SANAYİ DÜKKÂNI

60

3.600,00 TL

540,00 TL

31.01.2017-14.10

12

30/4 D24

SANAYİ DÜKKÂNI

60

3.600,00 TL

540,00 TL

31.01.2017-14.20

13

30/4 D25

SANAYİ DÜKKÂNI

60

3.600,00 TL

540,00 TL

31.01.2017-14.30

14

30/4 D26

SANAYİ DÜKKÂNI

60

3.600,00 TL

540,00 TL

31.01.2017-14.40

 

17.01.2017

Halil KOCAER

Belediye Başkanı
Kaş 1 Tane! Sosyal medya'da bizi takip edin.