• slide1

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Hüseyin BAYIK / İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜR V.

İletişim: 0 242 836 10 20 / Dahili: 122

isletmeistirak@kas.bel.tr

 

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER
 
Amaç
MADDE1–(1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü’nün idari yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma
usul ve esaslarını düzenlemektedir.
Kapsam
MADDE 2-(1) Bu Yönetmelik, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görevli personelin
görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Hukuki Dayanak
MADDE 3-(1)Bu Yönerge,5393 sayılı Kanun 15’inci maddesi, 03.06.2014 tarih ve 62
sayılı Meclis kararı ile hazırlanan Kaş belediyesi birimlerin çalışma yönetmeliği ve Kaş
belediye Meclisinin bütçe içi işletme kurulması ile ilgili 02.09.2014 tarih ve 82 sayılı kararı
ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 25.09.2014 tarih ve 19903 sayılı
işletme izin onayı çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Başkan : Kaş Belediye Başkanını,
b) Belediye : Kaş Belediye Başkanlığını,
c) Meclis : Kaş Belediye Meclisini,
ç) Encümen : 5393 sayılı Kanun Çerçevesinde Teşkil olunan Kaş Belediyesi Encümenini,
d) Müdür : İşletme ve İştirakler Müdürünü,
e) Müdürlük : İşletme ve İştirakler Müdürlüğünü,
f) Personel : Müdürlüğe bağlı olarak çalışanlarının tümünü ifade eder.
g) İşletme : Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait
olup bir ekonomik faaliyette bulunan birimleri veya girişimcileri ifade eder.
ğ) İştirakler : Kaş belediyesinin yer aldığı, paydaşlık ettiği şirket ve ortaklarını ifade
eder.
Çalışma ilkeleri
MADDE 5-(1) Kaş Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tüm
çalışmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
ç) Hesap verebilirlik,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmetlerde eşitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f) Hizmetlerde sürdürülebilirlik,
g) Belediye hizmetlerinin görülmesinde birimler arası koordinasyon temel ilkelerini esas alır.
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
KADRO, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
 
Kadro
MADDE-6-(1) İşletme ve iştirakler Müdürlüğü bir müdür ile yürürlükteki norm kadro
mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.
Görev ve yetkiler
MADDE 7-(1) Belediye Başkanlığının amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı
bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde;
a) Belediyeye bağlı işletme ve diğer organizasyonlar ile ilgili bilgi akışı, iş birliği ve
kaynaklarının kullanımını planlama ve istihdam gibi konularda etkin bir eşgüdümün
sağlanması için gerekli her türlü girişimde bulunmak,
b) Müdürlük faaliyetlerinin mevzuat ve belediye politikalarının gerektirdiği kurallara uygun
olup olmadığını izlemek, değerlendirmek ve sonuçları raporlandırmak,
c) Başkan ve bağlı olunan başkan yardımcısı tarafından verilecek görevlerin yerine
getirilmesi.
A) İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 8-(1) a)İşletme ve iştiraklar Müdürlüğü,kendisine bağlı olan birimlerin mal ve
hizmet taleplerini,4734 sayılı kanunun 22 inci maddesinin -d- fıkrasında yer alan hükme
istinaden doğrudan temin yolu ile veya bu kanunda yer alan diğer ihale usulleri yolu ile,4734
sayılı kamu ihale kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler
doğrultusunda işlem yapmak.
b)işletmelerde verilecek hizmetler veya satılacak mallar karşılığında alınacak ücretleri
bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapmak ve belediye meclisine
sunmak.
c)Meclisten çıkan tarifelerin uygulanmasını sağlamak denetlemek.
d) Müdür, Madde 7’de belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup,
Başkanlık Makamı ile Başkanın görevlendirdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.
e) Müdürlüğü temsil eder.
f) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
g) Müdürlüğün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin amiridir.
ğ) Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
h) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
j) Personeli arasında yazılı veya sözlü görev dağılımı yapar.
k) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu
programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
l) Müdürlüğün stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını
sağlar.
ş) Müdürlüğün yıllık bütçesinin hazırlanmasını sağlar.
(2) Müdürün yetkileri aşağıdaki gibidir:
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen
programlar gereğince yürütülmesi için gereken kararları ve tedbirleri almak ve uygulatmak.
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin
alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak.
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.
ç) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde ödül ve
takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile
Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak.
d) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.
e) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler
yapma, karşılaştığı aksaklıkları gidermek.
f) Sorumlu olduğu tüm personelin yıllık, mazeret, hastalık, doğum ve ücretsiz vb. izin kullanış
zamanlarını planlamak ve kullanılmasını sağlamak.
g) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan
personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirlemek ve başkanlık makamına onaya
sunmak.
ğ) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapmak.
h) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla istişare
yapmak.
(3) Müdür 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının, kendisine
yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.
 
Müdürlük hizmet birimleri
MADDE 9-(1) Müdürlük bünyesinde ana hizmet konuları itibariyle aşağıdaki birimler
görev yapar:
a) Kaputaş Plajı,
b) Patara Plajı,
c) İnceboğaz mesire alanı
ç) Gömbe Mesire Alanı
 
B) İşletme ve İştirakler Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 10-(1) İşletme ve İştirakler birimi, aşağıdaki fonksiyonların yerine
getirilmesinden sorumludur:
a) Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapar veya yaptırır.
b) İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını vaktinde bitirilmesini
sağlar.
c) Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını alır.
ç) Müdür tarafından verilen görevleri müdür adına yürütür.
d) Birime ait iş ve işlemlerden müdüre karşı sorumludur.
e) 8,9,10, 11 ve 12. Maddelerde belirtilen bürolardaki görevlerin yerine getirilmesi adına
müdürün gözetiminde gerekli çalışmaları yürütür.
f) Bu yönetmelikte belirlenen müdürlük görevlerinden kendisine tevdi edilenleri yerine getirir.
 
(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının, kendisine yüklediği
görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.
 
C) idari İşler Servisinin (Tesislerde Çalışan Personelin) Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 11-(1) İdari İşler Servisi, aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden
sorumludur:
a) Personel, bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, emir ve
talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek yapar.
b) Personel görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır.
c) Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur.
ç) Personel, görev tanımında yer almayan ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı
verilecek diğer görevleri de yerine getirir.
d) Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir.
e) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak
katılır.
f) Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar.
g) İş bölüşümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde
çalışır.
ğ) Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir.
h) Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı
artırır.
ı) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar.
i)Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir.
j) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder.
k) Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu
konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunmaz.
l) Irk, sınıf ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.
m) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli
evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.
n) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenle yürütülmesi, personel
arasındaki düzenin sağlanması için herkes, gayret ve çaba gösterir. Olumsuz bir durumda
konu müdüre yansıtılır. Müdür bu konuda gerekli önlemleri alır.
o) Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda
adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır.
(2) Personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının, kendisine
yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER İLE YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
 
Tereddütlerin giderilmesi ve düzenleme yapılması
MADDE 12-(1) Bu yönergenin yürütülmesinde ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye
ve ilave düzenlemeler yaptırmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.
 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13-(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 08.03.2011 tarih ve 27868
sayılı resmi gazetede yayımlanan Mali İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği Mevzuatları
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14-(1) Bu yönerge, Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Sevdamız KAŞ. Sosyal Medya’da Bizi Takip Edin.