• slide1

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hamit BATUR / DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜR V.

İletişim: 0 242 836 30 06 / Dahili: 14

destekhizmetleri@kas.bel.tr

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevli personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesi ve 03/06/2014 tarihli 62 sayılı Meclis Kararı gereğince hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Başkan: Kaş Belediye Başkanı,
b) Belediye: Kaş Belediye Başkanlığını,
c) Meclis: Kaş Belediye Meclisini,
ç) Encümen: 5393 sayılı Kanun Çerçevesinde Teşkil olunan Kaş Belediyesi Encümenini,
d) Müdür: Destek Hizmetleri Müdürünü,
e) Müdürlük: Destek Hizmetleri Müdürlüğünü,
f) Personel: Müdürlüğe bağlı olarak çalışanlarının tümünü ifade eder.
Çalışma ilkeleri
MADDE 5- (1) Kaş Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
ç) Hesap verebilirlik,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmetlerde eşitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f) Hizmetlerde sürdürülebilirlik,
g) Belediye hizmetlerinin görülmesinde birimler arası koordinasyon temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

KADRO, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Kadro
MADDE 6- (1) Destek Hizmetleri bir müdür ile yürürlükteki norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.
Görev ve yetkiler
MADDE 7- (1) Belediye Başkanlığının amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde görevleri yapmak-yaptırmakla sorumludur.
Müdürlük hizmet birimleri
MADDE 8- (1) Müdürlük bünyesinde ana hizmet konuları itibariyle aşağıdaki birimler görev yapar:
a) Satın alma ve Tedarik Birimi,
b) Ambar, Muhafaza ve Dağıtım İşlemleri Birimi.
Satın alma ve Tedarik Biriminin Görevleri
MADDE 9- (1) Satın alma ve tedarik birimi, aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur:
a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatı gereği bütçe ödeneği bulunan mal- hizmet, danışmanlık ve yapım ihaleleriyle ilgili hazırlık çalışmalarının yürütülmesi, ihalenin sonuçlandırılmasına kadarki süreç satın alma ve tedarik birimi tarafından yapılır. İdarenin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında yönelik ihaleler sonrasındaki sözleşme süreci de bu birim tarafından takip edilir. İhtiyaçların temin edilmesi sürecinde genel olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır:
i) Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinde Belediyenin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak ödenek tahsis edilen konularda, gerekli tespit ve çalışmalar bu birim tarafından yürütülür. Diğer birimlerin bütçelerine karşılanmak üzere ödenek konulan ihtiyaçlarla ilgili tespit ve ilk talepler diğer müdürlükler tarafından tespit edilerek bildirilecektir.
ii) Teknik şartnamenin ve/veya projenin hazırlanmasında genel olarak satın alma ve tedarik birimi görevli olmakla birlikte, teknik uzmanlık gerektiren konularda ilgili birimin gerekli şartnameyi hazırlayarak talebini bu birime gönderecektir.
iii) Yaklaşık maliyetin tespitine ilişkin temel bilgiler ilgili birimlerce sağlanmak şartıyla, gerekli onay bu birim tarafından alınacaktır.
iv) İşin özelliğine göre ihale yetkilisi tarafından tespit edilir. Ortak ihtiyaçların karşılanmasında destek hizmetleri harcama yetkilisi, diğer tedariklerde ise bütçesinden harcama yapılacak harcama yetkilisi ihale yetkilisi sıfatıyla ihale usulünü belirleyecektir.
v) İhale ve (varsa) ön yeterlik dokümanları, belirlenecek ihale usulüne göre bu birimce hazırlanacaktır.
vi) Ortak ihtiyaçların karşılanmasında ihale onayı destek hizmetleri harcama yetkilisi, diğer tedariklerde ise bütçesinden harcama yapılacak harcama yetkilisince alınır.
vii) İhale ilanı, satın alma ve tedarik birimince yapılır.
viii) İhale komisyonu oluşturulmasında, ortak ihtiyaçların karşılanmasında destek hizmetleri, diğer tedariklerde ise bütçesinden harcama yapılacak harcama birimi yetkili ve görevli olacaktır.
ix) İhale işlem dosyası, satın alma ve tedarik birimince hazırlanacaktır.
x) Kesinleşen ihale sonucunun bildirilmesi ve sözleşmeye davet işlemleri, satın alma ve tedarik birimince yerine getirilir. Sözleşme imzası aşamasında giderin bütçeleştirileceği birimin harcama yetkilisinin imzası yer alacaktır.
b) Destek hizmetleri müdürlüğünün kendi ihtiyaçları için yapılacak tüm çalışmalar bu birimce yürütülür.
c) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
d) Yapım, hizmet vb. sözleşmeler sırasında alınan kesin teminat mektuplarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek ve dosyasına şerh koyarak bilginin devamlılığını sağlamak
e) İhale edilen işlerle ilgili her türlü onay ve tebligat yazılarını hazırlamak ve takip etmek.
f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile tüm bilgi ve belgeleri tanzim ederek ilgili kurumlara göndermek.
g) İhale Komisyonunca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda yapılan her türlü alım, yapım hizmet vb. işlerinin sözleşmelerinin yapılmasını temin etmek.
h) İhale Kararlarını yüklenicilere yasal süresi içinde bildirmek, sözleşme yapılmasını temin etmek.
Taşınır Kayıt, Ambar, Muhafaza ve Dağıtım İşlemleri Biriminin Görevleri
MADDE 10- (1) Ambar, muhafaza ve dağıtım işlemleri biriminin şu görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur:
a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
b) Muayene ve kabulü hemen yapılamayan taşınırları kontrol edilerek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,
c) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,
d) Taşınırların yangına, ısınmaya, bozulmaya, çalınmaya vb. tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
e) Ambarda çalınmaya veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek
f) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapma, harcama yetkilisince belirlenen askeri stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek
g) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırların bulundukları yerde kontrol etmek, sayımları yapmak ve yaptırmak harcama birimlerinin malzeme ve ihtiyaç planlaması yapmasına yardımcı olmak
h) Kayıtlarını tutturduğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak
i) Hurdaya ayrılacak dayanıklı taşınırların ilgili birimlerden alınacak destekle belirlenmesi, bir araya toplanması ve muhasebe kayıtlarına yansıtılması için mali hizmetler birimine her türlü desteğin sağlanması,
j) Hurdaların elden çıkarılmasında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesindeki işlemlerin yürütülmesi.
k) Taşınır kayıt ve kontrol yetkileri sorumluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik nedeni ile meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.
l) Ambarları devir ve teslim etmeden önce görevlerinden ayrılamazlar.
m) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.
Bu birimdeki personel bu görevlerin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden Destek Hizmetleri Müdürüne karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER İLE YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Tereddütlerin giderilmesi ve düzenleme yapılması
MADDE 11- (1) Bu yönergenin yürütülmesinde ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye ve ilave düzenlemeler yaptırmaya, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Denetim Kanunu ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Belediye Başkanı yetkilidir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Denetim Kanunu ile ilgili mevzuatı uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu yönerge, belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu yönerge hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Sevdamız KAŞ. Sosyal Medya’da Bizi Takip Edin.